بیمه مسئولیت حرفه ای

معرفی محصول

بیمه مسئولیت حرفه‌ای چیست؟

عبارتست از مسئولیت  صاحبان حرفه ها به موجب قانون در مقابل افرادی که در رابطه با حرفه ی آنها دچار زیان و خسارت گردیده اند.

پوشش‌های بیمه مسئولیت حرفه‌ای:

بیمه مسئولیت حرفه ای خسارت های جانی و مالی که به علت خطا،اشتباه،غفلت و یا قصور در انجام شغل و حرفه افراد به دیگران ایجاد می گردد را جبران نماید.

مزایای بیمه مسئولیت حرفه‌ای:

بیمه مسئولیت حرفه ای دارای زیرشاخه های متعدد و متنوعی می باشد که بسته به نوع حرفه و شغل فرد تعهدات بیمه نامه تغییر نموده و خطرات مربوط به آن حرفه را تحت پوشش قرار می دهد.
مانند مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح،ناظر و محاسب و یا مسئولیت حرفه ای پزشکان و پزشکان

شرایط بیمه نامه مسئولیت حرفه‌ای:

وجود گواهی نامه ی معتبر مربوط به حرفه

راهنمای خرید

  • فرم پیشنهاد توسط مشتری تکمیل و مهر و امضا می‌گردد.
  • نرخ و شرایط بیمه نامه که با توجه به شرایط پیشنهاد تکمیل شده،مورد بررسی قرار می گیرد.
  • در صورت موافقت، حق بیمه ی محاسبه شده به بیمه گذار اعلام می گردد.
  • حق بیمه به صورت توافق شده توسط بیمه گذار پرداخت می گردد.
  • بیمه‌نامه توسط کارشناس صدور / نماینده صادر و پس از امضا و مهر ، به بیمه‌گذار تحویل داده می‌شود.

دریافت خسارت

  1. بیمه‌گذار به صورت مکتوب اقدام به اعلام خسارت به بیمه گر می نماید.
  2. مدارک مورد نیاز توسط کارشناس خسارت در زمان بازدید و یا بعد از بازدید طی نامه‌ای به اطلاع بیمه‌گذار رسانده می‌شود.
  3. بیمه‌گذار مدارک لازم را به بیمه گر تحویل می‌دهد.
  4. خسارت بر اساس مدارک تحویل شده تعیین و حواله به نفع زیاندیده صادر می گردد.